Avio oikeus Navigointi


avio oikeus

Source: https://slideplayer.fi/slide//7/images/2/Sisältö Avio-oikeus Kuolinpesä Perintö Testamentti.jpg


Millainen avio-oikeus vastaa nykypäivän arvoja? Avi­o­lii­ton sol­mi­mi­nen ei vai­ku­ta omis­tus­suh­tei­siin. Ni­mi­pe­ri­aat­teen mu­kaan mo­lem­mat puo­li­sot omis­ta­vat ni­mis­sään ole­van omai­suu­ten­sa ja vas­taa­vat omis­ta ve­lois­taan. Jos puo­li­sot ei­vät ole teh­neet taiteovi bauhaus, he saa­vat nai­mi­siin­me­non jäl­keen avio-oi­keu­den tois­ten­sa avio-oi­keu­de­na­lai­seen omai­suu­teen. Tämä ei an­na kui­ten­kaan oikeus mi­hin­kään tiet­tyyn omai­suu­teen. Avio-oi­keu­den konk­reet­ti­nen mer­ki­tys tu­lee il­mi vas­ta avio osi­tuk­ses­sa avi­o­lii­ton päät­ty­es­sä eroon tai toi­sen puo­li­son kuo­le­maan. Avio puo­li­son omai­suus on jon­kin muun mää­räyk­sen, esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin tai lah­ja­kir­jan no­jal­la, avi­ooi­keu­des­ta va­paa­ta omai­suut­ta, toi­nen puo­li­so ei saa oikeus. mungolife instagram Avio-oikeudella tarkoitetaan puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen avioliiton päättyessä (joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon). Avioliiton. kun avioliitto purkautuu puolison kuoleman vuoksi. Kun avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman vuoksi ja kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä. Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jollei muuta ole sovittu tai määrätty. Avio-oikeutta voidaan pitää eräänlaisena odotusoikeutena, sillä se ei. Aviopuolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että avioliiton purkauduttua joko eron tai.


1 2 3 4 5